Historik

1948 bildas Nyhamns badortsförening u.p.a. Föreningen hade ”till ändamål att förvärva, förvalta och försälja fastigheter inom Nyhamnsläge av Brunnby socken.”
Badstrandsområdet inköptes omedelbart av John och Alfred Fex samt Martin Lundholm för att förhindra exploatering. Köpeskillingen var 17 000 kronor. 2 000 erlades omedelbart kontant men definitivt köpekontrakt och lagfart upprättades först 1962, så sannolikt tog det en viss tid att få in resterande pengar från byns innevånare som köpte andelsbevis i föreningen.
Många sådana andelsbevis à 50 kronor – finns fortfarande i byn och i Byföreningens arkiv.

Det inköpta området gränsar: ” i norr till Herr Leijons boningshus – Krapperups jord, i öster till Bröderna Lundhs plantering – Strandhem, Nils Petersons fastighet – och Otto Wessmans fastighet, i söder till d.s.k. Tångvägen och i vester till Öresund.”

1958 bildas Nyhamns Fastighetsägarförening för att sköta visst vägunderhåll och bevaka bybornas intressen.

1965 bildas Nyhamns Byförening, som övertar Badortsföreningens och Fastighetsägarföreningens verksamheter, tillgångar om skulder. – Detta sker genom ett arrendeavtal, utan ersättning, där Byföreningen åtar sig att fullfölja de syften som förknippats med  badortsföreningen och Fastighetsägarföreningen.

1968 arrenderar Byföreningen området söder om hamnen av Krapperup för en avgift av 50 kronor per år. Arrendet löper fram till 1993. (Därefter synes detta område ha övergått till ”Södra markägarna under beteckning Brunnby S:9).

1977 blir föreningens område vid badstranden naturskyddat..

1982 bildas Vägföreningen Gamla Nyhamnsläge, som övertar Byföreningens åliggande beträffande vägunderhåll. – Vägföreningen har sedermera ombildats till en samfällighetsförening med obligatoriskt medlemskap för samtliga fastigheter i Gamla Nyhamnsläge.

Läs om Hur byföreningen blev markägare, ur Nyhamnsbladet #2/2010.